Družbene potrebe

Zaradi povečane mobilnosti in migracij prebivalstva iz evropskih in neevropskih držav postajajo evropske družbe in izobraževalni sistemi vse bolj multikulturni in večjezični. Po dostopnih podatkih je med migrantskimi skupinami zgolj 32 % odraslih z razvito osnovno pismenostjo in samo 13 % teh pozna jezik države, v katero so se priselili (Eurostat, EU-LFS 2014). Izobraževalne in tudi druge ustanove se tako srečujejo z dvema izzivoma: prvi je učencem prišlekom čim prej omogočiti usvajanje jezika izobraževanja, drugi pa jim hkrati omogočiti ohranjanje svojega maternega jezika. Kljub temu da so ti izzivi na nivoju javne politike in zakonodaje večinoma rešeni, vendarle niso vedno učinkovito impelentirani/vključeni v vsakodnevno šolsko prakso. Takšne razmere lahko pripeljejo do oteženega pristopa k izobraževanju, zgodnjega opuščanja izobraževanja in splošno zmanjšanih možnosti za razvoj vseh potencialov učečih se, ki imajo različno kulturno in jezikovno osnovo od tiste, na kateri se izvaja izobraževanje (to so npr. migranti, prosilci za azil, nekatere nacionalne manjšine, kot je romska manjšina). Navedene skupine lahko zato pojmujemo kot posebne skupine učečih se, ki so v neugodnem položaju (UNP) v primerjavi z drugimi učečimi se v izobraževalnem sistemu. Cilj je, da se za za tovrstne skupine učečih se ustvarijo pogoji za učinkovitejše izobraževanje, omogočiti jim je treba več možnosti, priložnosti za učenje, tistim pa, ki jih izobražujejo (vzgojiteljem, učiteljem, strokovnim sodelavcem, ravnateljem in prostovoljcem), omogočiti usvajanje dodatnih znanj in veščin.

Osnovni cilj projekta

Velik potencial učinkovitega izobraževanja izhaja iz poznavanja možnosti razvoja pismenosti in obvladovanja jezika pri vseh vrstah učenja: ne zgolj pri formalnem šolskem učenju, temveč tudi v neformalnih in informalnih situacijah. Projekt je usmerjen v razvijanje možnosti razvoja pismenosti in obvladovanja jezika pri vseh vrstah učenja, s čimer se spodbuja medinstitucionalno povezovanje šol, univerz, nevladnih ustanov in drugih, torej sodelovanje z okoljem. Inovativnost projekta se kaže v transdisciplinarnem pristopu k učenju in v usmerjenosti na vse vrste učenja: formalnega, neformalnega in informalnega. Transdisciplinarni pristop zajema obvladovanje jezika in razvoj pismenosti z izvedbo različnih aktivnosti: jezikovnih, likovnih, glasbenih, dramskih, telesnih in drugih.

Načrtovani rezultati projekta

V času trajanja projekta se bodo izdelala transdisciplinarna gradiva za razvoj pismenosti in učenje jezika mlajših učečih se v neugodnem položaju. Izdelana gradiva bo mogoče učinkovito uporabljati pri vseh vrstah učenja: formalnem, neformalnem in informalnem.
Projekt ima štiri načrtovane delne rezultate:
• Zbirka primerov dobre prakse razvijanja pismenosti in učenja jezika;
• računalniška baza transdisciplinarnih aktivnosti za razvoj pismenosti in učenja jezika;
• računalniška baza vzpodbud za izvajanje transdisciplinarnih aktivnosti;
• Priročnik za učitelje, vzgojitelje in edukatorje.
Pripravljeni gradiva in aktivnosti za razvoj pismenosti bodo dostopni v štirih jezikih (angleškem, hrvaškem, slovenskem in makedonskem) na spletnih straneh projekta, implementacija v izobraževalno prakso pa se bo izvedla z načrtovanimi in osmišljenimi aktivnostmi na stopnji primarnega in univerzitetnega izobraževanja. Projekt bo z diseminacijskimi aktivnostmi (s seminarji, z delavnicami, bazo in mediji) učiteljem in drugim edukatorjem podal novo, inovativno in učinkovito gradivo za učenje in poučevanje jezika ter razvoj pismenosti.

Projektni partnerji

Projektni partnerji so štiri ustanove treh držav:
Hrvatska: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet i Osnovna škola Ivana Gundulića,
Slovenija: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
Makedonija: Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje.
Projektni partnerji, ki so visokošolske/univerzitetne ustanove, so aktivne pri izobraževanju učiteljev za različne stopnje izobraževanja, njihovi izobraževalni sistemi so od države do države različni, zato bo izmenjava znanja in izkušenj projektnih partnerjev prinesla nove perspektive za razvoj pismenosti za učeče se v neugodnem položaju.

Pričakovani učinki projekta

Glede na déležnike izobraževanja bo projekt omogočil uvid v različne modele vključevanja otrok v neugodnem položaju v izobraževalne sisteme različnih držav, kar lahko vpliva na spremembe v nacionalnih izobraževalnih sistemih. S projektom se bodo celostno izboljšale kompetence edukatorjev ter zavest o pomenu neformalnih in informalnih situacij za učinkovitejše izobraževanje učečih se, ki so v jezikovno in kulturološko neugodnem položaju. Pri tem je pomembno preseči okvire šolskega poučevanja in se usmeriti na učenje sploh, še posebej v okolju, v katerem ti učeči se živijo.

Skip to content